اختلاف فاز ، اثر غیر خطی موتور رلوکتانسی ، تشکیل مدل غیر خطی