ادوات ، پایدار سازی و جبران کنندگی، خطوط انتقال قدرت ،