الگوریتم های طبقه بندی، الگوریتم های یادگیری، خوشه بندی