الگوریتم ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیک، روش های یادگیری ماشین