الگوریتم ژنتیک، tsp، فروشنده دوره گرد، کروموزوم، جهش