: الگوریتم ژنتیک موازی، مدیریت، پردازش نرمTransportation