الگوریتم svm، تشخیص حالت چهره Facial expressions [1] Discrete wavelet