انتگرال قدر مطلق خطا برای بهینه سازی با استفاده از