بهینه سازی، الگوریتم زنبور، هوش جمعی ذرات، پرندگان Gbest Articial bee colony algorithm (ABC)