جذب سطحی، کرانک نیکلسون ، شبیه سازی ، ام فایل متلب ، الگوریتم توماس Adsorption ، Simulation، Crank Nicolson،  matlab  ،Thomas algorithm