سیستم خبره است درباره طبقه بندی سوالات درسی، از الگوریتم ژنتیک و سیستم فازی