سیستم های غیرخطی، شناسایی پارامتر، رونگ – کوتا، موجک هار