شبیه سازی با متلب طراحي به روش Characteristic Loci، آرايه نايکوئيست و LQG/LTR MIMO