شبیه سازی با متلب Inverted pendulum; nonlinear system; PID control; optimal control; LQR