شناسایی یک سیستم، چند متغیره، MIMO System modeling