طراحی کنترل مد لغزشی به منظور حفظ فاصله تعقیب ماشین