فروشنده دوره گرد، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی پویا