قطری سازی، کنترل پذیری ، رویت پذیری ، کنترلر فیدبک حالت، رویت گر