مدارهای ولترا ،برق الکترونیک ،کامپیوتر ،مدارهای غیرخطی Interpolating Fourier series