موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور AC motors