موج های جریان و ولتاژ شبکه و ولتاژ خازن، جبرانسازی Variable speed wind turbine