پردازش تصویر، هیستوگرام رنگ، ردیابی اشیا Object tracking