پورتفو ،رتبه بندی فازی ،شاخص رتبه بندی ،بورس اوراق بهادار تهران