پیش‌بینی؛ داده‌های ساعتی؛ سرعت باد؛ شبکة عصبی مصنوعی