ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل Indirect stator-flux-oriented control