کنترل فازی، درجه آزادی، ربات، رباتیک Fuzzy; supervisory control; 5-DOF; robot arm