کنترل فازی تطبیقی، چند متغیره Adaptive fuzzy control