کنترل کننده، عملکرد کنترلی مطرح مقاله با در نظر گرفتن saturation