گراف ارتباطی یک WSN بصورت گراف، مدل کردن بر مبنای FIS به منظور تشخیص خطا