کنترل کننده فازی تطبیقی یا همان Adaptive fuzzy control

محصولاتی که با Adaptive fuzzy control شبیه سازی شده اند را نمایش می دهد.

انجام پروژه متلب را از سایت متلبی بخواهید.

پروژه های آماده نیز در زمینه Adaptive fuzzy control در فروشگاه متلبی موجود است.