سیمولینک متلب

سیمولینک متلب محیطی برای شبیه سازی مدل های مختلف است, امروز اکثر مقالات با کمک سیمولینک متلب شبیه سازی تئوری خود را انجام می دهند. همانطور که از نام سیمولینک متلب مشخص هست این ابزار در نرم افزار متلب وجود دارد. سایت متلبی شبیه سازی های آماده خیلی از مقالات را با این ابزار انجام داده است.