نوشته‌ها

shrinking و zooming

روش های مختلف shrinking و zooming

روش های بزرگنمایی با نوعی oversampling این کار را انجام می دهند. دو روش متداول zooming عبارتند از : 1- Nearest neighbor interpolation : این روش با تکرار کردن مقادیر پیکسل ها عملیات بزرگ نمایی را انجام می دهد.   2- bilinear interpola…