شبیه سازی با متلب

روش های مختلف shrinking و zooming

روش های بزرگنمایی با نوعی oversampling این کار را انجام می دهند. دو روش متداول zooming عبارتند از : 1- Nearest neighbor interpolation : این روش با تکرار کردن مقادیر پیکسل ها عملیات بزرگ نمایی را انجام می دهد. 2- bilinear interpola…
شبیه سازی با متلب

راهکار ارائه پیشنهاد تطبیقی بر اساس یادگیری-Q در حراجهای ترکیبی

 ترجمه مقاله: A Q-Learning Based Adaptive Bidding Strategy in Combinatorial Auctions راهکار ارائه پیشنهاد تطبیقی بر اساس یادگیری-Q در حراجهای ترکیبی چکیده در سالهای اخیر، حراجهای ترکیبی، که در آن پیشنهاددهندگان اجازه دارند پیشنهادات خویش را …
Simulation and software Radio for mobile Communications

بدست آوردن تقریب سری تیلور مرتبه دوم با متلب

برای ییدا کردن تقریب سری تیلور مرتبه دوم, با یک مثال این کار را در متلب انجام می دهیم:خب اول باید تابع را در نرم افزار متلب بنویسیم. پس به اینصورت می نویسیم:syms xg=1/(x^3-(3/4)*x-0.5);شکل تابع نیز به صورت زیر می شود:…
آموزش متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab

در این آموزش متلب قصد داریم با دستورات متداول نرم افزار Matlab بیشتر آشناتون کنیم. تا پایان با ما باشید:توضیح مختصر از پنجره های موجود در صفحه ی اصلی متلب:Command windowپنجره ی فرمانهرگونه محاسبه مثل 4 عمل اصلی را در این پنج…