پخش بار اقتصادی سیستم تولید همزمان برای قرارداد دو جانبه فیزیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک