نوشته‌ها

شناسایی توابع انتقال ماشین DC
,

شناسایی توابع انتقال ماشین DCبا استفاده از پاسخ پله به کمک الگوریتم ژنتیک

پروژه درس شناسایی سیستم عنوان پروژه : شناسایی توابع انتقال ماشین DC با استفاده از پاسخ پله به کمک الگوریتم ژنتیک   انتخاب مدل مناسب برای سیستم انتخاب مدل مناسب در فرآیند طراحی و شناسایی موضوع بسیار مهم می باشد. انتخاب یک مدل اشتباه باعث انجام …