نوشته‌ها

فرایند تصادفی با متلب
,

پروژه کامپیوتری درس فرایند تصادفی با متلب

پروژه کامپیوتری درس فرایند تصادفی با متلببا یک آموزش متلب دیگر با برنامه آماده آن در خدمت شما هستیم:پاسخ الف: از حلقه ی FOR برای بدست آوردن مقادیر 1000 نمونه خروجی استفاده می کنیم.ابتدا سیگنال ورودی X[n] گوسی با میانگین صفر را میسازیم …