نوشته‌ها

شناسایی توابع انتقال ماشین DC
,

شناسایی توابع انتقال ماشین DCبا استفاده از پاسخ پله به کمک الگوریتم ژنتیک

پروژه درس شناسایی سیستمعنوان پروژه : شناسایی توابع انتقال ماشین DC با استفاده از پاسخ پله به کمک الگوریتم ژنتیک  انتخاب مدل مناسب برای سیستمانتخاب مدل مناسب در فرآیند طراحی و شناسایی موضوع بسیار مهم می باشد.انتخاب یک مدل اشت…