نوشته‌ها

کنترل کننده های FACTS موازی و DSTATCOM

کنترل کننده های FACTS موازی و DSTATCOM

مروری بر کنترل کننده های FACTS موازی و DSTATCOM قدرت توسط تغيير ساختار صنايع و بازگشايي آن به روي رقباي خصوصي، مطرح شده است. اين گرايش جهاني و تغييرات ساختاري مشابه در صنايع ديگر نظير حمل و نقل هوايي و صنايع مخابرات نيز اتفاق افتاده است. نت…