نوشته‌ها

آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش هشتم

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. پردازش تصویر: مشخصه ی یک تصویر دیجیتال: Pixel picture cell نقاط بسیار ریز مربعی شکل Resolution یک تصویر : غلظت pixel هاست که هر چه بیشتر باشد resolution بیشتر است…
آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش هفتم

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. دستور break برای شکستن حلقه: For …………. If……. Break مثال: برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر بگیرد و حاصل جمع 1 تا آن عدد را حساب کند اما اگر این عدد از 1000 بیشتر شد…
آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش ششم

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. تبدیل لاپلاس: Laplace(f(t)) جواب را بر حسب متغیر s به ما می دهد. اگر بخواهیم بر حسب ماغیر دیگری مثلا m نمایش دهد: laplace(f(x),m) عکس تبدیل لاپلاس: Ilapla…
آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش پنجم

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. انتگرال عبارات سمبولیک: Int(f) Indefinite integral انتگرال نا معین Int(f,a,b) انتگرال معین اگر بخواهیم بر حسب متغیر دیگری انتگرال گیری انجام شود : int(…
آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش چهارم

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. تابع polyfit : استخراج چند جمله ای درجه n از یک سری نقطه: polyfit(x,y,n) درجه ی چند جمله ای باید از تعداد نقاط حداقل یکی کمتر باشد. حل معادله ی n معادله n مجهول در متلب برای حالت…
آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش سوم

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. توابع ریاضی موجود در متلب: Sin,cos,tan,cot Log(x) که همان ln(x) است. Log10(x) که همان log در پایه ی 10 است. Log2(x) که همان log در پایه ی 2 است. Exp(x)=e^x و توابع مثلثا…
آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش دوم

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. اعداد تصادفی: rand Rand بین صفر و یک است. Rand(n,m) یک ماتریس تصادفی n*m می دهد. اگر مثلا بخواهیم اعداد تصادفی بین صفر تا نه باشند: 9*rand(n,m) اگر بخواهی…
آموزش مقدماتی متلب
,

آموزش مقدماتی Matlab – بخش اول

آموزش مقدماتی متلب در چند بخش تهیه شده و می توانید در ویلاگ متلبی از آن بهره ببرید. در این آموزش متلب قصد داریم با دستورات متداول نرم افزار Matlab بیشتر آشناتون کنیم. تا پایان با ما باشید: توضیح مختصر از پنجره های موجود در صفحه ی اصلی متلب: Comman…