نوشته‌ها

Simulation and software Radio for mobile Communications

بدست آوردن تقریب سری تیلور مرتبه دوم با متلب

برای ییدا کردن تقریب سری تیلور مرتبه دوم, با یک مثال این کار را در متلب انجام می دهیم: خب اول باید تابع را در نرم افزار متلب بنویسیم. پس به اینصورت می نویسیم: syms x g=1/(x^3-(3/4)*x-0.5); شکل تابع نیز به صورت زیر می شود: حالا میخواهیم تقر…