دستور متلب

syms x

g=1/(x^3-(3/4)*x-0.5);


شکل خودتابع

t1=taylor(g, x,-0.5, ‘Order’, 2);

t1=-4

ezplot(t1,[-1,1]);hold on


شکل بسط تیلور مرتیه دوم در نقطه 0.5-

t2=taylor(g, x,1.1, ‘Order’, 2);

==============================================

t2 =

264500/3 – 80000*x

ezplot(t2,[-1,1]);

نمودار بسط تیلور تابع در نقطه 1.1

نمودار قرمز تابع اصلی بوده و نمودار ابی رنگ مربوط به هریک از بسطهای تیلور در دو نقطه مختلف می باشد. طبق ان جیزی که دیده می شود اختلاف بین این تابع اصلی و تابع بسط تیلور درجه دوم داده شده خیلی زیاد می باشد.

Theorem 2: Consider a differentiable function . Suppose at a point we have:

(a) then is a STATIONARY point (and of special interest in optimization).

(b) and then the function takes a MINIMA at x = x*

(c) and then the function takes a MAXIMA at x = x*

طبق این قضیه ریشه های مشتق اول تابع یک نقطه stationary می باشد که یا مینیم محلی می باشد یا ماکزیمم محلی

[x1,x2]=meshgrid(-0.5:0.1:0.5,-0.5:0.1:0.5)

z=exp(10) + x1*exp(10) – 5*x2*exp(10);

mesh(x1,x2,z)


دو نقطه طبق شکل نقطه stationary می باشد. (0.5و0.5-) نقطه مینیم تابع می باشد و (0.5-و0.5) نقطه ماکزیمم تابع می باشد.
شکل زیر منحنی درجه دوم تابع اصلی می باشد که دارای یک نقطه ماکزیمم و بی نهایت نقطه می نیمم می باشد
. نقطه (0.05-و0.5) یک نقطه ماکزیمم بوده و یکی از نقاط می نیممم( 0.5و0.5-) می باشد.که هردو نقاط stationary تابع می باشد.

هردو نقاط در دوتابع اصلی و تابع تقریب زده شده یکی می باشد.

%==============================================%

%initialization مقدار دهی اولیه

a=[-1 1]

b=[1 1]

%================================================

%Dsfine Function تعریف خود تابع

syms x1 x2

f=3.5*x^2-6*x1*x2-x2^2; تابع گزینه الف

X=[x1 x2]

%====================================================

%First Directional Derivative مشتق جهت دار درجه اول

g=gradient(f,X)

dd=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*g

s=subs(dd,X,b)

s1=double(s) مقدار مشتق جهت دار درجه اول

%=========================================================

%Secend Directional Derivative مشتق جهت دار درجه دوم

gg=gradient(dd,X)

v=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*gg;

ss=subs(v,X,b)

s2=double(ss) مقدار مشتق جهت دار درجه دوم

%==============================================%

%initialization مقدار دهی اولیه

a=[-1 1]

b=[1 1]

%================================================

%Dsfine Function تعریف خود تابع

syms x1 x2

f=5*x^2-6*x1*x2+5*x2^2+4*x1+4*x2; تابع گزینه الف

X=[x1 x2]

%====================================================

%First Directional Derivative مشتق جهت دار درجه اول

g=gradient(f,X)

dd=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*g

s=subs(dd,X,b)

s1=double(s) مقدار مشتق جهت دار درحه اول

%=========================================================

%Secend Directional Derivative مشتق جهت دار درجه دوم

gg=gradient(dd,X)

v=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*gg;

ss=subs(v,X,b)

s2=double(ss) مقدار مشتق جهت دار درجه دوم

%==============================================%

%initialization مقدار دهی اولیه

a=[-1 1]

b=[1 1]

%================================================

%Dsfine Function تعریف خود تابع

syms x1 x2

f=4.5*x^2-2*x1*x2+3*x2^2+2*x1-1*x2; تابع گزینه الف

X=[x1 x2]

%====================================================

%First Directional Derivative مشتق جهت دار درجه اول

g=gradient(f,X)

dd=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*g

s=subs(dd,X,b)

s1=double(s) مقدار مشتق جهت دار درحه اول

%=========================================================

%Secend Directional Derivative مشتق جهت دار درجه دوم

gg=gradient(dd,X)

v=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*gg;

ss=subs(v,X,b)

s2=double(ss) مقدار مشتق جهت دار درجه دوم

%==============================================%

%initialization مقدار دهی اولیه

a=[-1 1]

b=[1 1]

%================================================

%Dsfine Function تعریف خود تابع

syms x1 x2

f=-0.5*(7*x^2+12*x1*x2+-2*x2^2); تابع گزینه الف

X=[x1 x2]

%====================================================

%First Directional Derivative مشتق جهت دار درجه اول

g=gradient(f,X)

dd=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*g

s=subs(dd,X,b)

s1=double(s) مقدار مشتق جهت دار درحه اول

%=========================================================

%Secend Directional Derivative مشتق جهت دار درجه دوم

gg=gradient(dd,X)

v=(a/sqrt(a(1)^2+a(2)^2))*gg;

ss=subs(v,X,b)

s2=double(ss) مقدار مشتق جهت دار درجه دوم

%=====================================================

syms x

f=x^4-0.5*x^2+1; تعریف تابع

%====================================================

f1=diff(f); مشتق تابع حهت بدست اوردن ریشه ها

pretty(f1)

%======================================================

crit_pts = solve(f1) نقاط اکسترمم تابع

%====================================================

xd=-1:0.1:1;

yd=subs(f,x,xd);

plot(xd,yd);

hold on

plot(double(crit_pts), double(subs(f,crit_pts)),’ro’);

title(‘Maximum and Minimum of f’);

text(-4.8,5.5,’Local minimum’);

text(-2,4,’Local maximum’)

hold off;

grid

xlabel(‘x’);ylabel(‘y’)


نفاط اکسترمم بدست امده بعد اجرای برنامه

(a) then is a STATIONARY point (and of special interest in optimization).

(b) and then the function takes a MINIMA at x = x*

(c) and then the function takes a MAXIMA at x = x*


syms x1 x2

f=(x1+x2)^4-12*x1*x2+x1+x2+1

g=gradient(f,[x1,x2])

S=solve(‘ 4*(x1 + x2)^3 – 12*x2 + 1′,’ 4*(x1 + x2)^3 – 12*x1 + 1′)

S=[S.x1 S.x2];

S=double(S)


این سه نقطه دقیقا همان سه نقطه بالایی هستند که از خروجی برنامه بدست امد. حال برای تشخیص اینکه کدام ماکزیمم و کدام مینیم و یا کدام زینی هست به طریق زیر عمل میکنیم

هسیان تابع به صورت زیر می باشد

syms x1 x2

f=(x1+x2)^4-12*x1*x2+x1+x2+1

g=gradient(f,[x1,x2])

S=solve(‘ 4*(x1 + x2)^3 – 12*x2 + 1′,’ 4*(x1 + x2)^3 – 12*x1 + 1′)

S=[S.x1 S.x2];

S=double(S)

h=hessian(f,[x1,x2])

AP1=double(h,[x1,x2], S(1,:)) بررسی نقطه اول

AP2=double(h,[x1,x2], S(2,:))بررسی نقطه دوم

AP3=double(h,[x1,x2], S(3,:)) بررسی نقطه سوم

برای بررسی نقطه (0.5655و0.5655) باید چهارپارامترA,B,C,D را حساب کنیم نقطه AP1 این ماتریس را نشان میدهد.طبق زیر هر جهارتا مثبت می باشد. دلتا برای این ماتریس برابر است با منفی دترمینان ماترس هسیان تابع که برابر است با 224.3328- که یک عدد منفی می باشد بناربراین نقطه بالایی مینیمم نسبی تابع می باشد.

برای بررسی نقطه (0.6504-و0.6504-) باید چهارپارامترA,B,C,D را حساب کنیم نقطه AP2 این ماتریس را نشان میدهد.طبق زیر هر جهارتا مثبت می باشد. دلتا برای این ماتریس برابر است با منفی دترمینان ماترس هسیان تابع که برابر است با .343.4389- که یک عدد منفی می باشد بناربراین نقطه بالایی مینیمم نسبی تابع می باشد.

برای بررسی نقطه (0.850و0.850) باید چهارپارامترA,B,C,D را حساب کنیم نقطه AP3 این ماتریس را نشان میدهد.طبق زیر پارامتر Aر مثبت می باشد. دلتا برای این ماتریس برابر است با منفی دترمینان ماترس هسیان تابع که برابر است با .135.6828 که یک عدد مثبت می باشد بناربراین نقطه بالایی نقطه زینی تابع می باشد.

پیدا کردن مقادیر سری تیلور در سه نقطه

t1=(taylor(f, [x1,x2],S(1,:), ‘Order’, 2));

t1=subs(t1,[x1,x2],S(1,:));

t1=double(t1)

t2=(taylor(f, [x1,x2],S(2,:), ‘Order’, 2));

t2=subs(t2,[x1,x2],S(2,:));

t2=double(t2)

t3=(taylor(f, [x1,x2],S(3,:), ‘Order’, 2));

t3=subs(t3,[x1,x2],S(3,:));

t3=double(t3)

نمودار بسط تیلور به صورت یک صفحه می باشد که به صورت زیر است

clc

clear

%fx=cx-sum(log(b-ax)) m=100, n=20

P= [ 6 -2

-2 6];

q=[-1

-1];

r=0;

n=size(P,1)

x=[0 ;0]

%—————————Fx

Fx=0.5*x’*P*x+q’*x+r

%—————————Grad_Fx

Grad_Fx=P*x+q

g=0;

for j=1:n

if abs(Grad_Fx(j,1))>g

g=abs(Grad_Fx(j,1));

co=j

end

end

%————————-

jj=1;

fx(jj)=Fx

x1(jj,:)=x;

cc(jj)=jj

ng(jj)=norm(Grad_Fx);

while norm(Grad_Fx)>0.01

t=1

alpha=0.6

beta=.95

e=zeros(n,1);

e(co)=1;

Delta_x=-(Grad_Fx).*e

y=x+t.*Delta_x

%————————-Fx(x+t.dita_x)

Fy=0.5*y’*P*y+q’*y+r

%————————backtracking

while 0.5*y’*P*y+q’*y+r>0.5*x’*P*x+q’*x+r+alpha.*t.*Grad_Fx’*Delta_x

t=beta.*t;

y=x+t.*Delta_x

jj

tt(jj)=t

end

%———————————updating: x

x=x+t.*Delta_x

%———————————updating: f(x) and gradient

Fx=0.5*x’*P*x+q’*x+r

%—————————Grad_Fx

Grad_Fx=P*x+q

g=0;

for j=1:n

if abs(Grad_Fx(j,1))>g

g=abs(Grad_Fx(j,1));

co=j

end

end

%———————————

jj=jj+1;

cc(jj)=jj

fx(jj)=Fx

x1(jj,:)=x;

ng(jj)=norm(Grad_Fx)

end

Grad_Fx

cc

x1

fx

%plot(cc,log10(fx))

plot(x1(:,1),x1(:,2),’r-o’)

[X1,X2]=meshgrid(-0.4:0.01:0.4,-0.4:0.01:0.4);

f=3*X1.^2+3*X2.^2-2*X1*X2-X1-X2;

hold on

contour(X1,X2,f)

xlabel(‘x’);ylabel(‘y’)

grid


clc

clear

a=2;b=2

x=[a; b]’%4.*ones(n,1)

%—————————

syms x1 x2 y1 y2

Fxx=9*x1^4+4*x2^4-90*x1^3-40*x2^3+6*x1^3*x2+8*x1*x2^3-11*x1^2*x2^2+236*x1^2+106*x2^2+30*x1^2*x2+80*x1*x2^2+303*x1*x2-20*x1-20*x2+52;

Grad_Fx=gradient(Fxx,[x1,x2]);

Hs_Fx=hessian(Fxx,[x1,x2]);

%—————————

x=[a;b]

Fx=double(subs(Fxx,[x1,x2],[a,b]))

Grad_Fx=double(subs(Grad_Fx,[x1,x2],[a,b]));

Hs_Fx=double(subs(Hs_Fx,[x1,x2],[a,b]))

%————————-

jj=1;

fx(jj)=Fx

xx1(jj,:)=x;

cc(jj)=jj

ng(jj)=norm(Grad_Fx);

while ng(jj)>0.001

t=1

alpha=0.8

beta=0.1

Delta_x=-inv(Hs_Fx)*Grad_Fx;

y=x+t*Delta_x

c=y(1);d=y(2);

%————————-

Fyy=9*y1^4+4*y2^4-90*y1^3-40*y2^3+6*y1^3*y2+8*y1*y2^3-11*y1^2*y2^2+236*y1^2+106*y2^2+30*y1^2*y2+80*y1*y2^2+303*y1*y2-20*y1-20*y2+52;

Fy=double(subs(Fyy,[y1,y2],[c,d]))

%————————backtracking

while Fy>Fx+alpha.*t.*Grad_Fx’*Delta_x

t=beta.*t;

y=x+t.*Delta_x

c=y(1);d=y(2);

Fy=double(subs(Fyy,[y1,y2],[c,d]))

jj

tt(jj)=t

end

%———————————updating: x

x=x+t.*Delta_x

a=x(1);b=x(2)

%———————————updating: f(x) and gradient

% Fx=9*x1^4+4*x2^4-90*x1^3-40*x2^3+6*x1^3*x2+8*x1*x2^3-11*x1^2*x2^2+236*x1^2+106*x2^2+30*x1^2*x2+80*x1*x2^2+303*x1*x2-20*x1-20*x2+52;

%—————————

Grad_Fx=gradient(Fxx,[x1,x2]);

Hs_Fx=hessian(Fxx,[x1,x2]);

Fx=double(subs(Fxx,[x1,x2],[a,b]));

Grad_Fx=double(subs(Grad_Fx,[x1,x2],[a,b]));

Hs_Fx=double(subs(Hs_Fx,[x1,x2],[a,b]));

%———————————

jj=jj+1;

cc(jj)=jj

fx(jj)=Fx

xx1(jj,:)=x;

ng(jj)=norm(Grad_Fx)

end

Grad_Fx

cc

xx1

fx

hold on

%plot(cc,log10(fx))

hold on

plot(xx1(:,1),xx1(:,2))

grid

xlabel(‘x’);ylabel(‘y’)

خروجی برنامه به شکل زیر است که با نقطه شروع مختلف با دو تکرار به جواب رسیده است.نقطه زیر نقطه بهینه و تابع را در نقطه بهینه نشان می دهد.

X0=[2,2]

X=

X0=[10,10]

X=
روش نیوتن

clc

clear

a=10;b=10

x=[a; b]’%4.*ones(n,1)

%—————————

syms x1 x2 y1 y2

Fxx=x1^4+x2^4+4*x1^3*x2+4*x1*x2^3+6*x1^2*x2^2-12*x1*x2+x1+x2+1;

Grad_Fx=gradient(Fxx,[x1,x2]);

Hs_Fx=hessian(Fxx,[x1,x2]);

%—————————

x=[a;b]

Fx=double(subs(Fxx,[x1,x2],[a,b]))

Grad_Fx=double(subs(Grad_Fx,[x1,x2],[a,b]));

Hs_Fx=double(subs(Hs_Fx,[x1,x2],[a,b]))

%————————-

jj=1;

fx(jj)=Fx

xx1(jj,:)=x;

cc(jj)=jj

ng(jj)=norm(Grad_Fx);

while ng(jj)>0.001

t=1

alpha=0.8

beta=0.1

Delta_x=-inv(Hs_Fx)*Grad_Fx;

y=x+t*Delta_x

c=y(1);d=y(2);

%————————-

Fyy=y1^4+y2^4+4*y1^3*y2+4*y1*y2^3+6*y1^2*y2^2-12*y1*y2+y1+y2+1;

Fy=double(subs(Fyy,[y1,y2],[c,d]))

%————————backtracking

while Fy>Fx+alpha.*t.*Grad_Fx’*Delta_x

t=beta.*t;

y=x+t.*Delta_x

c=y(1);d=y(2);

Fy=double(subs(Fyy,[y1,y2],[c,d]))

jj

tt(jj)=t

end

%———————————updating: x

x=x+t.*Delta_x

a=x(1);b=x(2)

%———————————updating: f(x) and gradient

% Fx=9*x1^4+4*x2^4-90*x1^3-40*x2^3+6*x1^3*x2+8*x1*x2^3-11*x1^2*x2^2+236*x1^2+106*x2^2+30*x1^2*x2+80*x1*x2^2+303*x1*x2-20*x1-20*x2+52;

%—————————

Grad_Fx=gradient(Fxx,[x1,x2]);

Hs_Fx=hessian(Fxx,[x1,x2]);

Fx=double(subs(Fxx,[x1,x2],[a,b]));

Grad_Fx=double(subs(Grad_Fx,[x1,x2],[a,b]));

Hs_Fx=double(subs(Hs_Fx,[x1,x2],[a,b]));

%———————————

jj=jj+1;

cc(jj)=jj

fx(jj)=Fx

xx1(jj,:)=x;

ng(jj)=norm(Grad_Fx)

end

Grad_Fx

cc

xx1

fx

hold on

%plot(cc,log10(fx))

hold on

plot(xx1(:,1),xx1(:,2))

grid

xlabel(‘x’);ylabel(‘y’)


روش کاهشی تند steepest descent

clc

clear

%fx=cx-sum(log(b-ax)) m=100, n=20

a=-0.5;b=-0.5

x=[a; b]’%4.*ones(n,1)

n=2;

%—————————

syms x1 x2 y1 y2

Fxx=x1^4+x2^4+4*x1^3*x2+4*x1*x2^3+6*x1^2*x2^2-12*x1*x2+x1+x2+1;

Grad_Fx=gradient(Fxx,[x1,x2]);

Hs_Fx=hessian(Fxx,[x1,x2]);

%—————————

x=[a;b]

Fx=double(subs(Fxx,[x1,x2],[a,b]))

Grad_Fx=double(subs(Grad_Fx,[x1,x2],[a,b]));

Hs_Fx=double(subs(Hs_Fx,[x1,x2],[a,b]))

g=0;

for j=1:2

if abs(Grad_Fx(j,1))>g

g=abs(Grad_Fx(j,1));

co=j

end

end

%————————-

jj=1;

fx(jj)=Fx

xx1(jj,:)=x;

cc(jj)=jj

ng(jj)=norm(Grad_Fx);

while norm(Grad_Fx)>0.01

t=1

alpha=0.5

beta=.95

e=zeros(n,1);

e(co)=1;

Delta_x=-(Grad_Fx).*e

y=x+t.*Delta_x

c=y(1);d=y(2);

%————————-

Fyy=y1^4+y2^4+4*y1^3*y2+4*y1*y2^3+6*y1^2*y2^2-12*y1*y2+y1+y2+1;

Fy=double(subs(Fyy,[y1,y2],[c,d]))

%————————backtracking

while Fy>Fx+alpha.*t.*Grad_Fx’*Delta_x

t=beta.*t;

y=x+t.*Delta_x

c=y(1);d=y(2);

Fy=double(subs(Fyy,[y1,y2],[c,d]))

jj

tt(jj)=t

end

%———————————updating: x

x=x+t.*Delta_x

a=x(1);b=x(2)

%———————————updating: f(x) and gradient

% Fx=9*x1^4+4*x2^4-90*x1^3-40*x2^3+6*x1^3*x2+8*x1*x2^3-11*x1^2*x2^2+236*x1^2+106*x2^2+30*x1^2*x2+80*x1*x2^2+303*x1*x2-20*x1-20*x2+52;

%—————————

Grad_Fx=gradient(Fxx,[x1,x2]);

Hs_Fx=hessian(Fxx,[x1,x2]);

Fx=double(subs(Fxx,[x1,x2],[a,b]));

Grad_Fx=double(subs(Grad_Fx,[x1,x2],[a,b]));

Hs_Fx=double(subs(Hs_Fx,[x1,x2],[a,b]));

g=0;

for j=1:n

if abs(Grad_Fx(j,1))>g

g=abs(Grad_Fx(j,1));

co=j

end

end

%———————————

jj=jj+1;

cc(jj)=jj

fx(jj)=Fx

xx1(jj,:)=x;

ng(jj)=norm(Grad_Fx)

end

Grad_Fx

cc

x1

fx

%plot(cc,log10(fx))

plot(xx1(:,1),xx1(:,2),’r-o’)

[x1,x2]=meshgrid(-2:0.1:-0.4,-2:0.1:-0.4);

f=x1^4+x2^4+4*x1^3*x2+4*x1*x2^3+6*x1^2*x2^2-12*x1*x2+x1+x2+1;

hold on

contour(x1,x2,f)

axis([-0.75 -0.45 -0.7 -0.4])

grid

xlabel(‘x’);ylabel(‘y’)

grid

نقطه شروع برابر گرفتیم با (0.5-و0.5-)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .