حداقل مربعات در متلب را با چند مثال مختلف بررسی می کنیم.
برای آموزش شبیه سازی روش های حداقل مربعات و حداقل مربعات بازگشتی و… در متلب مثال های عملی را با هم بررسی می کنیم.
فرض کنیم چنین سوالاتی مطرح است:
1-سیستم زیر را در نظر بگیرید که در آن ) e(tنویز سفید با واریانس 0/1است.

فرض کنید پارامتر a=0.7و b=2باشد با اعمال روش هاي
الف- حداقل مربعات و ب- حداقل مربعات بازگشتی تخمین پارامترهاي aو bرا بدست آورید و رسم نمایید.تغییرات پارامترها
را نسبت به تعداد تکرارها رسم نموده و نحوه همگرایی تخمین پارامترها را توضیح دهید.سپس روشهاي مختلف را با هم
مقایسه کنید.
-2فرض کنید مدل ریاضی سیستم بصورت زیر است

ورودي uبه سیستم و خروجی yبه صورت زیر است پارامترهاي a0و b0و b1را با روش حداقل مربعات تخمین بزنید.

-3سیستم

با ورودي PRBSکه داراي دامنه ±1است در نظر بگیرید با فرض ) e(tنویز سفید با واریانس واحد شبیه سازي کنیددو
مدل براي سیستم زیر در نظر بگیرید

با در نظر گرفتن N=100این مدلها را با روش هاي
حداقل مربعات
حداقل مربعات تعمیم داده شده
متغییرهاي کمکی
تخمین زده و با هم مقایسه کنید
با پروژه آماده متلب که در زیر قرار داده شده و آموزش آن با کامنت گذاری مشخص شده است بخوبی میتوان همه مراحل را دید:

=================================

clc;پاک کردن صفحه متلب

clear all;پاک کردن متغیرهای گذشته و بلا استفاده

close all;بستن نمودارهای باز

%==========================================================================

%Q1سوال شماره 1

a=0.7;مقدار پارامتر

b=2;مقدار پارامتر

sigm_e=0.1;واریانس نویز

N=100;تعداد داده ها

N1=N;متغیر کمکی برای ذخیره تعداد داده ها

y=zeros(1,N);تعریف بردار خروجی

u=50*idinput(N);ورودی شناسایی

ep=wgn(1,N,0);نویز سفید

sigm_ep=1/(N)*sum(ep.^2);واریانس نویز

e=sqrt(sigm_e/(sigm_ep))*ep;ایجاد نویز با واریانس مورد نظر

جمع آوری داده از سیستم

for t=2:N

y(t)=-a*y(t-1)+b*u(t-1)+e(t);

end

y1=y;u1=u;

ترسیم داده های شناسایی

figure (1)

subplot(2,1,1);stairs(1:1:N,y,’b’,’linewidth’,2);grid on;axis([1 N -400 400]);ylabel(‘y’);

subplot(2,1,2);stairs(1:1:N,u,’b’,’linewidth’,2);grid on;axis([1 N -60 60]);ylabel(‘u’);xlabel(‘sample’);

%Least squaresروش حداقل مربعات

Phi=zeros(N-1,2);ماتریس داده ها

Y=zeros(N-1,1);بردار خروجی

for t=2:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1)];

Y(t)=y(t);

end

teta=(Phi.’*Phi)\Phi.’*Y;محاسبه پارامترها

teta1=teta;

نمایش مقادیر داده در صفحه متلب

disp(‘Q1: Least squares estimation for N=100’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b=’);disp(teta(2));

N=200;تکرار شبیه سازی برای تعداد داده های بیشتر

N2=N;

y=zeros(1,N);

u=50*idinput(N);

ep=wgn(1,N,0);

sigm_ep=1/(N)*sum(ep.^2);

e=sqrt(sigm_e/(sigm_ep))*ep;

for t=2:N

y(t)=-a*y(t-1)+b*u(t-1)+e(t);

end

y2=y;u2=u;

Phi=zeros(N-1,2);

Y=zeros(N-1,1);

for t=2:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1)];

Y(t)=y(t);

end

teta=(Phi.’*Phi)\Phi.’*Y;

teta2=teta;

disp(‘Q1: Least squares estimation for N=200’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b=’);disp(teta(2));

N=300;تکرار شبیه سازی برای تعداد داده های بیشتر

N3=N;

y=zeros(1,N);

u=50*idinput(N);

ep=wgn(1,N,0);

sigm_ep=1/(N)*sum(ep.^2);

e=sqrt(sigm_e/(sigm_ep))*ep;

for t=2:N

y(t)=-a*y(t-1)+b*u(t-1)+e(t);

end

y3=y;u3=u;

Phi=zeros(N-1,2);

Y=zeros(N-1,1);

for t=2:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1)];

Y(t)=y(t);

end

teta=(Phi.’*Phi)\Phi.’*Y;

teta3=teta;

disp(‘Q1: Least squares estimation for N=300’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b=’);disp(teta(2));

N=400;تکرار شبیه سازی برای تعداد داده های بیشتر

N4=N;

y=zeros(1,N);

u=50*idinput(N);

ep=wgn(1,N,0);

sigm_ep=1/(N)*sum(ep.^2);

e=sqrt(sigm_e/(sigm_ep))*ep;

for t=2:N

y(t)=-a*y(t-1)+b*u(t-1)+e(t);

end

y4=y;u4=u;

Phi=zeros(N-1,2);

Y=zeros(N-1,1);

for t=2:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1)];

Y(t)=y(t);

end

teta=(Phi.’*Phi)\Phi.’*Y;

teta4=teta;

disp(‘Q1: Least squares estimation for N=400’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b=’);disp(teta(2));

ترسیم درصد خطای نسبی تخمین پارامترها بر حسب تعداد داده ها

Nv=[100,200,300,400];

Er_Nv_a=[abs(a-teta1(1))/a,abs(a-teta2(1))/a,abs(a-teta3(1))/a,abs(a-teta4(1))/a]*100;

Er_Nv_b=[abs(b-teta1(2))/b,abs(b-teta2(2))/b,abs(b-teta3(2))/b,abs(b-teta4(2))/b]*100;

figure (2)

subplot(2,1,1);bar(Nv,Er_Nv_a,’b’);xlabel(‘N’);ylabel(‘a relative error (%)’);

subplot(2,1,2);bar(Nv,Er_Nv_b,’b’);xlabel(‘N’);ylabel(‘b relative error (%)’);

%Recursive least squaresروش حداقل مربعات بازگشتی

lmbd=0.98;ضریب فراموشی

P=1e6*eye(2); ماتریس

teta_rls1=zeros(2,N1);ماتریس تخمین ها

تخمین حداقل مربعات بازگشتی

for t=2:N1

phi=[-y1(t-1);u1(t-1)];

Kt=P*phi/(lmbd*eye(1)+phi.’*P*phi);

P=(eye(2)-Kt*phi.’)*P/lmbd;

teta_rls1(:,t)=teta_rls1(:,t-1)+Kt*(y1(t)-phi.’*teta_rls1(:,t-1));

end

ترسیم پارامترهای تخمینی به روش حداقل مربعات و مقادیر واقعی و مقادیر روش قبل

figure (3)

subplot(2,1,1);stairs(1:N1,teta1(1)*ones(1,N1),’b’,’linewidth’,2);grid on;

hold on;

stairs(1:N1,teta_rls1(1,:),’g’,’linewidth’,2);

hold on;

stairs(1:N1,a*ones(1,N1),’r’,’linewidth’,2);

legend(‘LS for N=100′,’RLS for N=100′,’a=0.7’);

subplot(2,1,2);stairs(1:N1,teta1(2)*ones(1,N1),’b’,’linewidth’,2);grid on;

hold on;

stairs(1:N1,teta_rls1(2,:),’g’,’linewidth’,2);

hold on;

stairs(1:N1,b*ones(1,N1),’r’,’linewidth’,2);

legend(‘LS for N=100′,’RLS for N=100′,’b=2’);

%==========================================================================

%Q2سوال شماره 2

u=[1,0.8,0.6,0.4,0.2,0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,0.8,0.6,0.4,0.2];

y=[0.9,2.5,2.4,1.3,1.2,0.8,0,0.9,1.4,1.9,2.3,2.4,2.3,1.3,1.2];

N=length(u);

ترسیم داده های شناسایی

figure (4)

subplot(2,1,1);stairs(1:1:N,y,’b’,’linewidth’,2);grid on;axis([1 N -1 4]);ylabel(‘y’);

subplot(2,1,2);stairs(1:1:N,u,’b’,’linewidth’,2);grid on;axis([1 N -1 2]);ylabel(‘u’);xlabel(‘sample’);

Phi=zeros(N-1,3);

Y=zeros(N-1,1);

for t=2:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t),u(t-1)];

Y(t)=y(t);

end

teta=(Phi.’*Phi)\Phi.’*Y;تخمین پارامترها

disp(‘Q2: Least squares estimation’);

disp(‘estimated a1=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b0=’);disp(teta(2));

disp(‘estimated b1=’);disp(teta(3));

%==========================================================================

%Q3سوال شماره 3

پارامترها

a=-0.9;

b0=1;

b1=0.5;

c=1;

sigm_e=1;

N=200;

y=zeros(1,N);

u=idinput(N);

ep=wgn(1,N,0);

sigm_ep=1/(N)*sum(ep.^2);

e=sqrt(sigm_e/(sigm_ep))*ep;

for t=3:N

y(t)=-a*y(t-1)+b0*u(t-1)+b1*u(t-2)+c*e(t);

end

figure (5)

subplot(2,1,1);stairs(1:1:N,y,’b’,’linewidth’,2);grid on;axis([1 N -20 20]);ylabel(‘y’);

subplot(2,1,2);stairs(1:1:N,u,’b’,’linewidth’,2);grid on;axis([1 N -2 2]);ylabel(‘u’);xlabel(‘sample’);

% Model A — Least squares تخمین جداقل مربعات برای مدل اول

Phi=zeros(N-1,3);

Y=zeros(N-1,1);

for t=3:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1),u(t-2)];

Y(t)=y(t);

end

teta=(Phi.’*Phi)\Phi.’*Y;

disp(‘Q3: Least squares estimation’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b0=’);disp(teta(2));

disp(‘estimated b1=’);disp(teta(3));

%Model A — Extended Least squares تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته برای مدل اول

Phi=zeros(N-1,4);

Y=zeros(N-1,1);

teta0=[teta(1);teta(2);teta(3);1];

teta=teta0;

for t=3:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1),u(t-2),y(t-1)-Phi(t-1,:)*teta];

Y(t)=y(t);

if (t<10)

teta=teta0;

else

teta=(Phi(1:t,:).’*Phi(1:t,:))\Phi(1:t,:).’*Y(1:t);

end

end

disp(‘Q3: Extended Least squares estimation’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b0=’);disp(teta(2));

disp(‘estimated b1=’);disp(teta(3));

disp(‘estimated c=’);disp(teta(4));

%Model A — Instrumental variables روش متغیرهای کمکی

Phi=zeros(N-1,3);

Z=zeros(N-1,3);

Y=zeros(N-1,1);

for t=4:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1),u(t-2)];

Z(t,:)=[u(t-1),u(t-2),u(t-3)]; متغیرهای کمکی انتخاب شده

Y(t)=y(t);

end

teta=(Z.’*Phi)\Z.’*Y;تخمین پارامترها

disp(‘Q3: Instrumental variable estimation’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b0=’);disp(teta(2));

disp(‘estimated b1=’);disp(teta(3));

% Model B — Least squares روش حداقل مربعات برای مدل دوم

Phi=zeros(N-1,3);

Y=zeros(N-1,1);

for t=3:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1),u(t-2)];

Y(t)=y(t);

end

teta=(Phi.’*Phi)\Phi.’*Y;

disp(‘Q3: Least squares estimation’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b0=’);disp(teta(2));

disp(‘estimated b1=’);disp(teta(3));

%Model B — Extended Least squares روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای مدل دوم

Phi=zeros(N-1,5);

Y=zeros(N-1,1);

teta0=[teta(1);teta(2);teta(3);1;1];

teta=teta0;

for t=3:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1),u(t-2),y(t-1)-Phi(t-1,:)*teta,y(t-2)-Phi(t-2,:)*teta];

Y(t)=y(t);

if (t<10)

teta=teta0;

else

teta=(Phi(1:t,:).’*Phi(1:t,:))\Phi(1:t,:).’*Y(1:t);

end

end

disp(‘Q3: Extended Least squares estimation’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b0=’);disp(teta(2));

disp(‘estimated b1=’);disp(teta(3));

disp(‘estimated c0=’);disp(teta(4));

disp(‘estimated c1=’);disp(teta(5));

%Model B — Instrumental variables روش متغیرهای کمکی برای مدل دوم

Phi=zeros(N-1,5);

Z=zeros(N-1,5);

Y=zeros(N-1,1);

teta0=[teta(1);teta(2);teta(3);1;1];

teta=teta0;

for t=6:N

Phi(t,:)=[-y(t-1),u(t-1),u(t-2),y(t-1)-Phi(t-1,:)*teta,y(t-2)-Phi(t-2,:)*teta];

Z(t,:)=[u(t-1),u(t-2),u(t-3),y(t-4),y(t-5)]; متغیرهای کمکی

Y(t)=y(t);

if (t<10)

teta=teta0;

else

teta=(Z(1:t,:).’*Phi(1:t,:))\Z(1:t,:).’*Y(1:t);

end

end

disp(‘Q3: Instrumental variables estimation’);

disp(‘estimated a=’);disp(teta(1));

disp(‘estimated b0=’);disp(teta(2));

disp(‘estimated b1=’);disp(teta(3));

disp(‘estimated c0=’);disp(teta(4));

disp(‘estimated c1=’);disp(teta(5));

نگران نباشید ما این کد آماده متلب را در انتهای همین پست برای شما قرار داده ایم.

نتایج شبیه سازی را در زیر قرار داده ایم:
حداقل مربعات در متلب حداقل مربعات در متلب حداقل مربعات در متلب حداقل مربعات در متلب
حداقل مربعات در متلب


شاید علاقه مند باشید مطالب دیگر سایت متلبی را نیز ببینید:

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .